Please wait a minute...
Journal of Neurorestoratology  2018, Vol. 6 Issue (1): 84-87    doi: 10.26599/JNR.2018.9040006
Highlight     
Highlights for the 10th Annual Conference of the International Association of Neurorestoratology
Zhongju Shi1, Zhijian Wei1, Shiqing Feng1,(✉), Gustavo Moviglia2,(✉), Lin Chen3, Ping Wu4
1?Department of Orthopaedics, Tianjin Medical University General Hospital, Tianjin 300052, China
2?Center of Research and Engineer of Tissues and Cellular Therapy, Maimonides University, Buenos Aires 775(1405), Argentina
3?Department of Neurosurgery, Tsinghuan University Yuquan Hospital, Beijing 100040, China
4?Department of Neuroscience and Cell Biology, University of Texas Medical Branch, Galveston, TX 77555-5302, USA
Download: PDF (304 KB)      HTML
Export: BibTeX | EndNote (RIS)      

Abstract  

The 10th annual conference of the International Association of Neurorestoratology (IANR) was held on Sept. 28-30, 2017. Here main promising topics were summarized, such as, memorial of Professor Geoffrey Raisman—Life Honorary President of IANR, highlights which include cell transplantation, new mechanism and new technology, problems and challenges in the field of Neurorestoratology.Key wordsannual conference of the International Association of Neurorestoratology      neurorestoration      Raisman Youth Forum      spinal cord injury      cell transplantation     
Received: 01 September 2018      Published: 09 November 2018
Corresponding Authors: Shiqing Feng,Gustavo Moviglia   
Cite this article:

Zhongju Shi, Zhijian Wei, Shiqing Feng, Gustavo Moviglia, Lin Chen, Ping Wu. Highlights for the 10th Annual Conference of the International Association of Neurorestoratology. Journal of Neurorestoratology, 2018, 6: 84-87.

URL:

http://jnr.tsinghuajournals.com/10.26599/JNR.2018.9040006     OR     http://jnr.tsinghuajournals.com/Y2018/V6/I1/84

[1] Xiaoling Guo, Qun Xue, Jianhua Zhao, Yi Yang, Yang Yu, Dezhong Liu, Jing Liu, Wenwu Yang, Linsen Mu, Ping Zhang, Tianyi Wang, Hongyan Han, Shoufeng Liu, Yuhua Zhu, Tao Wang, Chuanqiang Qu, Chuanqiang Qu. Clinical diagnostic and therapeutic guidelines of stroke neurorestoration (2020 China version)[J]. Journal of Neurorestoratology, 2020, 8(4): 241-251.
[2] Hongyun Huang, Wenyong Gao, Zhenghui Yan, Aibing Liu, Xijing He, Ming Lu, Ying Liu, Yixin Shen, Jianhua Zhao, Zuncheng Zheng, Tiansheng Sun, Yaojian Rao, Yaojian Rao. Standards of clinical-grade olfactory ensheathing cell culture and quality control (2020 China Version)[J]. Journal of Neurorestoratology, 2020, 8(4): 217-231.
[3] Chao Chen, Qingfa Chen, Yan Liu, Chongyang Zhang, Kaixiang Zhu, Xue Li, Haitao Xie, Rui Zhang. The cell repair research for Parkinson’s disease: A systematic review[J]. Journal of Neurorestoratology, 2020, 8(2): 93-103.
[4] Hongyun Huang, Lin Chen, Gengsheng Mao, Hari Shanker Sharma. Clinical neurorestorative cell therapies: Developmental process, current state and future prospective[J]. Journal of Neurorestoratology, 2020, 8(2): 61-82.
[5] Miaomiao Zhuang, Qingheng Wu, Feng Wan, Yong Hu. State-of-the-art non-invasive brain–computer interface for neural rehabilitation: A review[J]. Journal of Neurorestoratology, 2020, 8(1): 12-25.
[6] Changke Ma, Peng Zhang, Yixin Shen. Progress in research into spinal cord injury repair: Tissue engineering scaffolds and cell transdifferentiation[J]. Journal of Neurorestoratology, 2019, 7(4): 196-206.
[7] Wenbin Ding , Shaocheng Zhang, Dajiang Wu , Yanpeng Zhang , Hualong Ye. Hand function reconstruction in patients with chronic incomplete lower cervical spinal cord injury by nerve segment insert grafting: a preliminary clinical report[J]. Journal of Neurorestoratology, 2019, 7(3): 129-135.
[8] Zhenrong Zhang, Fangyong Wang, Mingjie Song. The cell repair research of spinal cord injury: a review of cell transplantation to treat spinal cord injury[J]. Journal of Neurorestoratology, 2019, 7(2): 55-62.
[9] Huijing Chen, Qijia Tan, Caijun Xie, Cong Li, Yun Chen, Yuer Deng, Yanling Gan, Wengang Zhan, Zhiqiang Zhang, Aruna Sharma, Hari Sharma. Application of olfactory ensheathing cells in clinical treatment of spinal cord injury: meta-analysis and prospect[J]. Journal of Neurorestoratology, 2019, 7(2): 70-81.
[10] Yi Kang, Han Ding, Hengxing Zhou, Zhijian Wei, Lu Liu, Dayu Pan, Shiqing Feng. Epidemiology of worldwide spinal cord injury: a literature review[J]. Journal of Neurorestoratology, 2018, 6(1): 1-9.
[11] Andrey S. Bryukhovetskiy. Translational experience of 28 years of use of the technologies of regenerative medicine to treat complex consequences of the brain and spinal cord trauma: Results, problems and conclusions[J]. Journal of Neurorestoratology, 2018, 6(1): 99-114.
[12] Dionne Telemacque, Fengzhao Zhu, Kaifang Chen, Lin Chen, Zhengwei Ren, Sheng Yao, Yanzheng Qu, Tingfang Sun, Xiaodong Guo. Method of Decompression by durotomy and duroplasty for cervical spinal cord injury in patients without fracture or dislocation[J]. Journal of Neurorestoratology, 2018, 6(1): 158-164.
[13] Gustavo A. Moviglia, M. Teresita Moviglia Brandolino, Damián Couto, Samanta Piccone. Local immunomodulation and muscle progenitor cells induce recovery in atrophied muscles in spinal cord injury patients[J]. Journal of Neurorestoratology, 2018, 6(1): 136-145.
[14] Lin Chen, Yuqi Zhang, Xijing He, Saberi Hooshang. Comparison of intramedullary transplantation of olfactory ensheathing cell for patients with chronic complete spinal cord injury worldwide[J]. Journal of Neurorestoratology, 2018, 6(1): 146-151.
[15] Hongyun Huang, Hari Shanker Sharma, Lin Chen, Ali Otom, Ziad M. Al Zoubi, Hooshang Saberi, Dafin F. Muresanu, Xijing He. Review of clinical neurorestorative strategies for spinal cord injury: Exploring history and latest progresses[J]. Journal of Neurorestoratology, 2018, 6(1): 171-178.