Journal of Neurorestoratology

ISSN 2324-2426

Just Accepted

Current Issue

Volume 6
30 December 2018

Hongyun Huang, Hari Shanker Sharma, Lin Chen, Ali Otom, Ziad M. Al Zoubi, Hooshang Saberi, Dafin F. Muresanu, Xijing He

2018, 6: 171-178.   doi:10.26599/JNR.2018.9040013
Abstract ( 12 HTML ( 0   PDF(602KB) ( 7 )   Save

Lin Chen, Yaping Feng, Yuqi Zhang, Hongyun Huang, Xiaodong Guo

2018, 6: 165-170.   doi:10.26599/JNR.2018.9040016
Abstract ( 4 HTML ( 0   PDF(641KB) ( 0 )   Save

Dionne Telemacque, Fengzhao Zhu, Kaifang Chen, Lin Chen, Zhengwei Ren, Sheng Yao, Yanzheng Qu, Tingfang Sun, Xiaodong Guo

2018, 6: 158-164.   doi:10.26599/JNR.2018.9040017
Abstract ( 0 HTML ( 0   PDF(1486KB) ( 0 )   Save

Jiaxin Xie, Xunding Deng, Yu Feng, Ning Cao, Xin Zhang, Fang Fang, Shemin Zhang, Yaping Feng

2018, 6: 152-157.   doi:10.26599/JNR.2018.9040014
Abstract ( 3 HTML ( 0   PDF(1557KB) ( 3 )   Save

Gustavo A. Moviglia, M. Teresita Moviglia Brandolino, Damián Couto, Samanta Piccone

2018, 6: 136-145.   doi:10.26599/JNR.2018.9040011
Abstract ( 2 HTML ( 0   PDF(1248KB) ( 0 )   Save

Hongyun Huang, Ziad M. Al Zoubi

2018, 6: 134-135.   doi:10.26599/JNR.2018.9040015
Abstract ( 1 HTML ( 0   PDF(539KB) ( 0 )   Save

Qun Xue, Zhou Yin, Nagam Varshithreddy, Han-si Liang, Ming-yuan Wang, Wan-li Dong, Xueguang Zhang, Yanzheng Gu, Qi Fang

2018, 6: 122-133.   doi:10.26599/JNR.2018.9040010
Abstract ( 20 HTML ( 4   PDF(1814KB) ( 23 )   Save

Shiqing Feng, Juan Xiao, Fabin Han, Lin Chen, Wenyong Gao, Gengsheng Mao, Hongyun Huang

2018, 6: 115-119.   doi:10.2147/JN.S147917
Abstract ( 9 HTML ( 0   PDF(341KB) ( 9 )   Save

Hyung Ho Yoon, Joongkee Min, Sang Ryong Jeon

2018, 6: 88-92.   doi:10.26599/JNR.2018.9040007
Abstract ( 5 HTML ( 3   PDF(31911KB) ( 4 )   Save

Zhongju Shi, Zhijian Wei, Shiqing Feng, Gustavo Moviglia, Lin Chen, Ping Wu

2018, 6: 84-87.   doi:10.26599/JNR.2018.9040006
Abstract ( 13 HTML ( 15   PDF(304KB) ( 8 )   Save

Hongyun Huang, Stephen Skaper, Gengsheng Mao, Hooshang Saberi, Shiqing Feng, Sang Ryong Jeon, Lin Chen, Milan Dimitrijevic

2018, 6: 67-73.   doi:10.26599/JNR.2018.9040001
Abstract ( 24 HTML ( 1   PDF(245KB) ( 4 )   Save

Hongyun Huang, Hari Shanker Sharma

2018, 6: 64-66.   doi:10.26599/JNR.2018.9040003
Abstract ( 60 HTML ( 40   PDF(298KB) ( 20 )   Save

H Elshahidi Mohamed, Kang Yi, Ding Han, Zhou Hengxing, Wei Zhijian, Liu Lu, Pan Dayu, Feng Shiqing

2018, 6: 61-63.   doi:10.2147/JN.S165752
Abstract ( 20 HTML ( 2   PDF(119KB) ( 15 )   Save

Zuhal Altunkaynak Berrin, Delibaş Burcu, Altun Gamze, Gülsüm Deniz Ömür

2018, 6: 49-60.   doi:10.2147/JN.S140614
Abstract ( 16 HTML ( 2   PDF(2108KB) ( 8 )   Save

Chernykh Elena, Shevela Ekaterina, Kafanova Marina, Sakhno Lyudmila, Polovnikov Evgeny, Ostanin Alexandr

2018, 6: 41-47.   doi:10.2147/JN.S158843
Abstract ( 40 HTML ( 1   PDF(212KB) ( 5 )   Save

Li Ying, Tabakow Pawel, Li Daqing, Huang Hongyun

2018, 6: 29-39.   doi:10.2147/JN.S159088
Abstract ( 28 HTML ( 1   PDF(12703KB) ( 9 )   Save

L McGrath Erica, Gao Junling, Wu Ping

2018, 6: 19-27.   doi:10.2147/JN.S148794
Abstract ( 29 HTML ( 7   PDF(4377KB) ( 15 )   Save

Ao Qiang, Xiao Juan, Yu Yanqiu, Mao Gengsheng, Zou Qingyan, Gao Wenyong, Huang Hongyun

2018, 6: 11-15.   doi:10.2147/JN.S148686
Abstract ( 26 HTML ( 6   PDF(125KB) ( 24 )   Save

Kang Yi,Ding Han,Zhou Hengxing,Wei Zhijian,Liu Lu,Pan Dayu,Feng Shiqing

2018, 6: 1-9.   doi:10.2147/JN.S143236
Abstract ( 46 HTML ( 19   PDF(295KB) ( 17 )   Save
Most Read Articles